COPYRIGHT © MACIN GAZ 2009 - 2021 - TOATE DREPTURILE REZERVATE
gazfl.jpg
0800 86 22 46
telverde.jpg
Serviciul Urgente Gaze

non-stop
0240.572.769
Vizitatori
clip_image002.gif
M A C I N  GAZ   in reorganizare
macinlogo_1

INFORMARE PRIVIND FURNIZAREA GAZELOR NATURALE PE BAZĂ DE OFERTE TIP SAU
CONTRACTE DE FURNIZARE NEGOCIATE PENTRU CLIENTII NONCASNICI AI
S.C. MACIN GAZ S.R.L.

STIMATI COSUMATORI,

Avand în vedere prevederile din:
• Legea energiei electrice si a gazelor naturale, nr.123/2012 art. 99 lit.c), d), respectiv:
Activităţile în sectorul gazelor naturale trebuie să se desfăşoare pentru realizarea următoarelor obiective de bază:
c) protejarea intereselor legitime ale clienţilor finali de gaze naturale;
d) promovarea, stimularea şi asigurarea concurenţei pe piaţa de gaze naturale;

• Legea energiei electrice si a gazelor naturale, nr.123/2012 art. 177 alin.(3), respectiv:
Funcţionarea pieţei concurenţiale de gaze naturale
(3) Pe piaţa concurenţială cu amănuntul, furnizorii vând gaze naturale clienţilor finali prin contracte la preţuri negociate sau oferte-tip.

• Legea energiei electrice si a gazelor naturale, nr.123/2012 art. 179 alin.(2), lit.a) respectiv:
(2) Activităţile aferente pieţei reglementate cuprind:
a) furnizarea gazelor naturale la preţ reglementat şi în baza contractelor-cadru până la 31 decembrie 2014 pentru clienţii noncasnici

• Ordinul președintelui ANRE nr. 106/2014 privind modalităţile de informare a clienţilor finali de către furnizorii de
gaze naturale cu privire la condiţiile comerciale de furnizare a gazelor naturale(publicat în MO781/27.10.2014)
• Ordinul președintelui ANRE nr. 107/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind furnizarea gazelor naturale la clienți
noncasnici în perspectiva eliminării prețurilor finale (publicat în MO780/27.10.2014, în vigoare de la 01.11.2014).

Tarifele de distributie reglementate pentru toate categoriile aflate in portofoliu Distrigaz Sud Retele SRL

S.C. MACIN GAZ S.R.L. informează clientii sau potentialii clienti faptul ca in data de 01.05.2021  a actualizat Oferta-tip pentru clientii finali noncasnici.   Oferta pentru categoria de clienti finali noncasnici 
racordati in sistemul de distributie operat de Macin Gaz

Elaborata potrivit art.4 din Ordinul ANRE nr. 106/2014

Clientul final are dreptul de a încheia contractul de vânzare-cumpărare a gazelor naturale prin negocierea directă cu furnizorul .

1. Furnizor ofertant :

SC MACIN GAZ SRL sediul în localitatea MACIN, str. MALULUI nr.2A, judeţul TULCEA, cod poştal 825300, tel 0240572769, fax 0240572769, e-mail: macin.gaz@hotmail.com, pagină internet: www.macingaz.ro, telverde 08008620246, cod de înregistrare fiscală RO 26043900 nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului sub nr.
J 36/353/2009, capital subscris vărsat 4.000 lei conturi curente
- nr RO04 BPOS 0900 8568 004R ON01, deschis la BANC POST Braila,
- nr RO39 TREZ 6425 069X XX00 0731, deschis la Trezorerie Macin reprezentată legal prin:
- Stanescu Zamfira, în calitate de Administrator denumită în continuare furnizor, în calitate de vânzător;

2. Prezenta oferta-tip a fost întocmită azi 01.07.2021 şi este valabilă până la data de 31.12.2021.

Oferta-tip se adresează clienţilor finali din categoriile  C1 -  C2:

C1: consumatori cu un consum anual de până la 280 MWh
C2: consumatori cu un consum anual între 280 MWh şi 2.800 MWh

3. Descrierea serviciilor oferite :
3.1.Furnizarea gazelor naturale inclusiv serviciile reglementate de distribuţie, transport şi înmagazinare a gazelor naturale (servicii reglementate ce sunt refacturate clientului in cuantumul prevazut in actele normative ce le reglementeaza si care sunt incluse in pretul de furnizare prevazut la pct 4 ).
3.2.Predarea/preluarea gazelor naturale contractate se face prin statia sau postul de reglare/masurare a gazelor naturale.
3.3.Calitatea gazului natural este în conformitate cu reglementarile in vigoare.

4. Preţul de furnizare
4.1. Preţul include tarifele volumetrice de înmagazinare subterană, transport şi distribuţie gaze naturale
4.2. *Preţul nu include acciza*

5. Garanţii : În situaţia întârzierii plăţii în două luni consecutive clientul trebuie să prezinte o garanţie financiară sub forma de scrisoare de garanţie bancară, a cărei valoare trebuie să acopere contravaloarea gazelor naturale ce urmează a fi livrate în două luni consecutive cu cel mai mare consum.

6. Termenele, modalităţile şi condiţiile de plată a facturii:
6.1. Plata facturii se face în termen de 30 de zile de la data emiterii facturii;
6.2. În cazul în care data scadenţei facturii este o zi nelucrătoare, termenul se socoteşte împlinit în următoarea zi lucrătoare;
6.3. În cazul neplăţii la termenul scadent a facturii, se vor percepe penalităţi de întârziere în cota de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, calculate asupra valorii neachitate, începând cu ziua următoare scadenţei şi până la achitarea integrală a acesteia, inclusiv ziua plăţii;
6.4. Obligaţiile de plată sunt considerate îndeplinite în momentul in care sumele platite au intrat in contul vanzatorului;
6.5. Plata facturii se efectuează prin instrumentele legale de plată

7. Modul de transmitere a facturii :
7.1. Factura se va comunica la locul de consum, dacă părţile nu au stabilit prin contractul de vânzare cumpărare a gazelor naturale o altă adresă de corespondenţă, pe suport de hârtie sau prin transmiterea pe cale electronică.

8. Durata contractului , condiţiile de reînnoire/prelungire şi de încetare a contractului
8.1. Contractul de vânzare cumpărare a gazelor naturale se încheie pe o perioadă nedeterminata, contractul putând fi modificat, prin act adiţional, cu acordul ambelor părţi şi cu posibilitatea renegocierii anuale a unor clauze. În cazul în care niciuna dintre părţi nu notifică celeilalte intenţia de încetare a contractului cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de ajungerea la termen a acestuia.

Rezilierea contractului intervine:
1. Pentru neexecutarea de către una dintre părţi a obligaţiilor contractuale, cealaltă parte va fi îndreptăţită la rezilierea contractului
2. Rezilierea totală sau parţială a clauzelor contractului nu are niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţi, rezilierea iniţială de către client neputând opera până la plata în întregime a sumelor datorate în baza contractului.
3. Prevederile alin.2 nu sunt de natura să înlăture răspunderea părţii care din voinţa sa a determinat încetarea contractului

4. Rezilierea contractului de vânzare-cumpărare gaze naturale din iniţiativa clientului operează în condiţiile notificării prealabile a furnizorului cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de această dată
Contractul poate înceta prin denunţarea unilaterală a acestuia, din iniţiativa clientului/furnizorului, cu condiţia notificării prealabile cu 30 de zile calendaristice înainte ca denunţarea să producă efecte şi sub condiţia îndeplinirii în întregime a obligaţiilor de plată prevăzute contractual.

9. Modalitatea de acceptare a ofertei prin adresa scrisă semnată de către reprezentanul legal al consumatorului comunicată la sediul furnizorului

10. Documentele necesare pentru încheierea contractului, copie certificat de înregistrare la ORC; certificat constatator de la ORC de unde să rezulte reprezentaţii legali la momentul încheierii contractului; act doveditor de deţinere a spaţiului.

11. Alte clauze:
11.1. Modificarea circumstantelor
În sensul contractului, “modificarea de circumstanţe” semnifică aplicarea actelor normative şi reglementărilor româneşti precum şi a modificărilor şi/sau abrogărilor ce ar putea să apară în actele normative şi reglementările incidente, existente după data efectivă de intrare în vigoare a prezentului contract. Modificarea circumstanţelor prevăzute mai sus, se va reflecta prin notificare transmisă de furnizor. Dacă ulterior încheierii contractului, apare o modificare a condiţiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii contractului şi care au sau pot avea ca efect creşterea pentru vânzător a costurilor, la solicitarea acestuia părţile vor modifica preţul de contract prin încheierea de acte adiţionale astfel încât să se permită recuperarea integrală de către vânzător a costurilor suplimentare în termen de 30 de zile calendaristice de la apariţia noilor condiţii tehnico economice. În situaţia în care urmare a negocierilor nu se ajunge la un consens ambele părţi pot denunţa unilateral cuntracul cu o notificare prealabilă de 5 zile lucrătoare.
DENUMIRE - CATEGORIE DE CONSUM
CATEGORIA
PRET
 
U.M.

VALABIL DE LA
C1 - Distributie gaze - consum anual: 0 - 280 MWh
Distributie Gaz
30,13
MWH
  01.07.2021
C2 - Distributie gaze - consum anual: 280 - 2.800 MWh
Distributie Gaz
30,13
MWH
01.07.2021
DENUMIRE - CATEGORIE DE CONSUM
CATEGORIA
PRET FARA   TVA
PRET CU TVA*
U.M.
VALABIL DE LA
C1 - Pret final gaze - consum anual: 0 - 280 MWh
Furnizare Gaz
350,00
416,50
LeI/MWh
     01.07.2021
C2 - Pret final gaze - consum anual: 280 - 2.800 MWh
Furnizare Gaz
350,00
416,50
Lei/MWh
     01.07.2021