COPYRIGHT © MACIN GAZ 2009 - 2021 - TOATE DREPTURILE REZERVATE
gazfl.jpg
0800 86 22 46
telverde.jpg
Serviciul Urgente Gaze

non-stop
0240.572.769
Vizitatori
clip_image002.gif
M A C I N  GAZ   in reorganizare
macinlogo_1

Tarifele de distributie reglementate pentru toate categoriile
 aflate in portofoliu DISTRIGAZ SUD RETELE SRL
S.C. MACIN GAZ S.R.L. informează clientii sau potentialii clienti faptul ca in data de 01.07.2021  a actualizat Oferta-tip pentru clientii finali casnici.


Oferta pentru categoria de clienti finali casnici racordati in sistemul de distributie 
operat de Macin Gaz, clienti casnici care nu au incheiat un contract aferent furnizarii 
gazelor naturale in regim concurential.

Elaborata potrivit Ordinului ANRE nr. 106/2014

1. Furnizor ofertant :

SC MACIN GAZ SRL sediul în localitatea MACIN, str. MALULUI nr.2A, judeţul TULCEA, cod poştal 825300, tel 0240.572.769, fax 0240.572.769, e-mail: macin.gaz@hotmail.com, macingaz2009@gmail.com, pagină internet: www.macingaz.ro, telverde 08008.620.246, cod de înregistrare fiscală RO 26043900 nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului sub nr.
J 36/353/2009, capital subscris vărsat 4.000 lei conturi curente
- RO11 BACX 0000 0011 3203 6000, deschis la UNICREDIT BANK Braila,
- RO39 TREZ 6425 069X XX00 0731, deschis la Trezorerie Macin reprezentată legal prin:
- Stanescu Zamfira, în calitate de Administrator denumită în continuare furnizor, în calitate de vânzător;

2. Oferta de pret pentru furnizarea gazelor naturale cu servicii reglementate incluse, dedicata clientilor din aria de distributie a operatorului MACIN GAZ SRL.

Oferta-tip se adresează clienţilor finali casnici din categoriile C1 - C2:

C1: consumatori cu un consum anual de până la  280 MWh
C2: consumatori cu un consum anual între  280 MWh şi 2.800 MWh

3. Descrierea serviciilor oferite :
3.1.Furnizarea gazelor naturale inclusiv serviciile reglementate de distribuţie, transport şi înmagazinare a gazelor naturale (servicii reglementate ce sunt refacturate clientului in cuantumul prevazut in actele normative ce le reglementeaza si care sunt incluse in pretul de furnizare prevazut la pct 4 ).
3.2.Predarea/preluarea gazelor naturale contractate se face prin statia sau postul de reglare/masurare a gazelor naturale.
3.3.Calitatea gazului natural este în conformitate cu reglementarile in vigoare.

4. Preturi reglementate gaze naturale.
4.1. Preţul include tarifele reglementate volumetrice de înmagazinare subterană, transport şi distribuţie gaze naturale, acestea pot suferi modificari in perioada de valabilitate a ofertei.
4.2. *Preţul nu include acciza*
4.3. Pretul contractual poate suferi modificari in situatia in care tarifele reglementate se modifica prin ordine/decizii ANRE.

5. Termenele, modalităţile şi condiţiile de plată a facturii:
5.1. Plata facturii se face în termen de 30 de zile pana la data scadenta inscrisa pe factura;
5.2. În cazul în care data scadenţei facturii este o zi nelucrătoare, termenul se socoteşte împlinit în următoarea zi lucrătoare;
5.3. Furnizarea se intrerupe incepand cu a-46-a zi calendaristica de la emiterea facturii cu preaviz de 15 zile calendaristice, se vor percepe penalităţi de întârziere în cota de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, calculate asupra valorii neachitate
5.4. Obligaţiile de plată sunt considerate îndeplinite în momentul in care sumele platite au intrat in contul vanzatorului;
5.5. Plata facturii se efectuează la casieria furnizorului si prin instrumentele legale de plată

6. Modul de transmitere a facturii :
6.1. Factura se va comunica la locul de consum, dacă părţile nu au stabilit prin contractul de vânzare cumpărare a gazelor naturale o altă adresă de corespondenţă, pe suport de hârtie sau prin transmiterea pe cale electronică.

7. Durata contractului , condiţiile de reînnoire/prelungire şi de încetare a contractului
Contractul de vânzare cumpărare a gazelor naturale se încheie pe o perioadă nedeterminata.

8. Rezilierea contractului de vânzare-cumpărare gaze naturale se face din iniţiativa clientului/furnizorului, cu condiţia notificării prealabile înainte ca denunţarea să producă efecte şi sub condiţia îndeplinirii în întregime a obligaţiilor de plată prevăzute contractual.

9. Oferta MACIN GAZ SRL este valabilă până la data de 31.12.2021.

10. Modalitatea de acceptare a ofertei. Oferta se consideră acceptată în condiţiile transmiterii acesteia cu semnătura clientului, în format electronic la adresa de email macin.gaz@hotmail.com sau în format tipărit la adresa Ors. Macin, Jud. Tulcea, Str. Malului, Nr. 2A, Cod Postal 825300. Furnizorul va contacta clientul final pentru transmiterea contractului de furnizare gaze naturale.

11. Documentele necesare pentru încheierea contractului, cerere tipizată de încheiere a contractului de furnizare acordul de acces eliberat de operatorul de distribuţie actul de identitate al solicitantului actul de deţinere/închiriere a spaţiului acordul proprietarului imobilului, dacă se prezintă contract de închiriere, contract de comodat, contract de concesiune şi nu este prevăzut în cuprinsul contractului dreptul persoanei fizice de a încheia contractul de furnizare gaze naturale.Extras din condiţiile contractuale MACIN GAZ SRL pentru
furnizarea gazelor naturale către clienţi finali casnici


1. Durata contractului
Contractul de furnizare a gazelor naturale se încheie pe perioadă nedeterminată.

2. Garanţii
În cazul în care clientul depăşeşte de mai mult de două ori termenul scadent de plată al facturilor, acesta este obligat să prezinte furnizorului o garanţie, care trebuie să acopere contravaloarea consumului mediu anual de gaze naturale aferent unei perioade de 60 de zile calendaristice.

3. Cauze de încetare a prestării serviciilor de furnizare

Furnizorul are dreptul, fără preaviz, să întrerupă furnizarea gazelor naturale în următoarele situaţii:
- la încetarea prezentului Contract din orice motiv
- în cazul dispoziţiei Direcţiei Operator Piaţă Gaze Naturale din cadrul SNTGN Transgaz, în conformitate cu reglementările în vigoare şi în situaţie de avarie în SNT
- în stare de necesitate, când se periclitează viaţa sau sănătatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale
- în cazul remedierii, modificării, înlocuirii de conducte şi instalaţii sau orice alte măsuri imediate de prevenire sau de înlăturare a avariilor constatate în instalaţii, precum şi în reţelele de transport/distribuţie a gazelor naturale
- în cazul consumului fraudulos de gaze naturale
- în caz de forţă majoră

Furnizorul are dreptul, cu un preaviz de 2 (două) zile, să întrerupă furnizarea gazelor naturale în următoarele situaţii:
- în cazul întreruperilor programate în sistemul de transport/distribuţie
- în cazul în care clientul nu permite accesul liber în scopul montării, verificării sau citirii instalaţiilor de măsurare a gazelor naturale, când acestea se află pe proprietatea clientului
- în cazul în care clientul nu face dovada efectuării verificării tehnice periodice conform normelor tehnice specifice aprobate de ANRE

Furnizorul are dreptul, cu un preaviz de 5 (cinci) zile calendaristice, să limiteze sau să întrerupă furnizarea gazelor naturale în următoarele situaţii:
- în cazul neachitării contravalorii facturilor în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii şi a dobânzilor penalizatoare calculate în cazul în care clientul nu îşi îndeplineşte obligaţiile de plată în termenul menţionat
- în cazul în care clientul nu constituie garanția.

4. Încetarea contractului
Contractul de furnizare încetează în următoarele situaţii:
- oricare dintre părţi are dreptul de a denunţa prezentul Contract în condiţiile trimiterii unei notificări prealabile scrise, cu cel puţin 21 (douăzecişiuna) de zile calendaristice anterior momentului la care se doreşte încetarea acestuia
- dacă părţile nu reuşesc să ajungă la un acord în legătură cu modificarea preţului de furnizare pe parcursul derulării contractului
- dacă părţile nu reuşesc să ajungă la un acord în legătură cu modificarea prestaţiilor, ca urma a apariţiei unor
evenimente sau circumstanţe (pot include, fără a se limita la, evenimente de natură economică, tehnică, de reglementare sau juridică) cu efecte economice sau juridice asupra Contractului, care se află în afara controlului părţilor şi care nu pot fi anticipate în mod rezonabil la data încheierii acestuia
- dacă forţa majoră se desfăşoară pe o perioadă mai mare de 30 (treizeci) de zile şi părţile nu consideră altfel
- în cazul rezilierii Contractului din cauza neexecutării de către una din părţi a obligaţiilor contractuale principale derivate din obiectul acestuia, precum şi în cazul consumului fraudulos de gaze naturale
- prin acordul părţilor
- în alte cazuri prevăzute de lege
DENUMIRE - CATEGORIE DE CONSUM
CATEGORIA
PRET fara TVA
U.M.
VALABIL DE LA
C1 - Distributie gaze - consum anual: 0 - 280 MWh
Distributie Gaz
30,13
Lei/MWh
  01.07.2021
C2 - Distributie gaze - consum anual: 280 - 2.800 MWh
Distributie Gaz
30,13
Lei/MWh
   01.07.2021
DENUMIRE - CATEGORIE DE CONSUM
CATEGORIA
PRET FARA   TVA
PRET CU TVA*
U.M.
VALABIL DE LA
C1 - Pret final gaze - consum anual: 0 - 280 MWh
Furnizare Gaz
350,00
416,50
LeI/MWh
     01.09.2021
C2 - Pret final gaze - consum anual: 280 - 2.800 MWh
Furnizare Gaz
350,00
416,50
Lei/MWh
     01.09.2021